Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 02/07/2018

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website https://www.zonopaarde.nl van Zon op Aarde gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Zon op Aarde en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door Zon op Aarde.

Zon op Aarde heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent en stemt u ermee in dat Zon op Aarde niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

Wij adviseren u ten zeerste om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Ontkenning

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” – en “AS AVAILABLE” -basis. De Service wordt aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle vorige overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.